• Filtration Assembly

ชุดกรองสุญญากาศแก้ว เหมาะสำหรับการเตรียมสารละลาย HPLC
ประกอบด้วย
- กรวย (Funnel) ความจุ 300 มล.
- flask ขนาด 1,000 มล.
- aluminium clamp
- Fritted Glass Support Base, 47mm with Silicone rubber

ชุดกรองสุญญากาศแก้ว เหมาะสำหรับการใช้งานทางจุลชีววิทยา
ประกอบด้วย
- กรวย (Funnel) ความจุ 300 มล.
- flask ขนาด 1,000 มล.
- aluminium clamp
- Fritted Glass Support Base, 47mm